Thursday, February 27, 2014

It's about the nation, not its leaders

Hi,

"The land was not given to Moshe, specifically, but 'to them, to the Children of Israel'… not to Moshe individually. And the text says 'to them, to the Children of Israel' with two declarations, to say that He would not be obligated to give the land to this generation if they would not be worthy, but to the Children of Israel, whatever generation it would be."

שהארץ לא נתנה אליו בייחוד כי אם "להם לבני ישראל"... ר׳׳ל ולא למשה בפרט. ואמר "להם לבני ישראל" בשתי הודעות לומר שגם לדור הזה לא היה מחוייב לתת אותה אם לא יהיה זכאי, כי אם לבני ישראל, יהיה הדור שיהיה.

(Abarbanel to Yehoshua, pg. 15)

Have a great day,
Mordechai

Wednesday, February 26, 2014

Why start with "I took you out of Egypt"? Part 2

Hi,

"And it said, 'I took you out of the land of Egypt,' for taking them out demonstrated His existence and His will, for we left there with Divine knowledge and supervision. It also demonstrated that the world is new, for were the world eternal, none of its nature could change. It also demonstrated Divine power, which in turn demonstrated the uniqueness of Gd, as Shemot 9:14 says, 'So that you will know that there is none like Me in the entire land.'

"And this is the reason for 'I took you out of the land of Egypt,' for they know and are witnesses to all of this."

ואמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כי הוצאתם משם תורה על המציאות ועל החפץ, כי בידיעה ובהשגחה ממנו יצאנו משם. וגם תורה על החדוש, כי עם קדמות העולם לא ישתנה דבר מטבעו. ותורה על היכולת, והיכולת תורה על הייחוד, כמו שאמר (לעיל ט:יד) בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. וזה טעם אשר הוצאתיך, כי הם היודעים ועדים בכל אלה:

(Ramban to Shemot 20:2)

Have a great day,
Mordechai

Tuesday, February 25, 2014

Why start with "I took you out of Egypt"? Part 1

Hi,

"Rabbi Yehudah haLevi, who rests in honour, asked me why it mentioned, 'I am HaShem your Gd who took you out of the land of Egypt,' and not, 'I made the heavens and the earth, and I made you'?

"I responded: Know that different levels of people have different beliefs in their heart, in their belief in the honoured Gd. Many believe in that which they hear, when their masters tell them so; higher than them are those who saw it recorded in the Torah that Gd gave to Moshe. And should a heretic come to challenge that there is no Gd, they would put their hands to their mouths, not knowing what to answer… But because of the sign that Gd performed in Egypt, Moshe declared, 'You have been shown, to know,' for all saw this, sages and non-sages, great and small. Moshe added in this vein at the Gathering at Sinai when they heard the voice of Gd…"

שאלני ר' יהודה הלוי מנוחתו כבוד, למה הזכיר אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר שעשיתי שמים וארץ ואני עשיתיך. וזאת היתה תשובתי אליו.


דע, כי אין מעלות בני אדם שוות באמונתם בלבם, שהם מאמינים בשם הנכבד. כי הרבים מאמינים להשמעות אזנים שיאמר להם אדוניהם ככה. ולמעלה מהם, שראו זה כתוב בדברי התורה שנתן ד' למשה. ואם יבוא אפיקורס לערער, כי אין אלקים, ישימו ידם לפיהם, כי לא ידעו להשיב... והנה בעבור האות שעשה ד' במצרים, אמר משה אתה הראת לדעת (דברים ד, לה). שהכל ראו זה, חכמים ושאינן חכמים, גדולים וקטנים. גם הוסיף עוד בדבר מעמד הר סיני ששמעו קול ד'... 

(Ibn Ezra to Shemot 20:1 [extended commentary])

Have a great day,
Mordechai

Monday, February 24, 2014

Pressing a borrower to pay

Hi,

"One may not press a borrower to pay, if one knows that he does not have the means. Even appearing before him is prohibited, for he will be ashamed when he sees the creditor and he lacks the means to pay."

אסור לנגוש את הלוה לפרוע, כשיודע שאין לו. ואפילו להראות לו, אסור, מפני שהוא נכלם בראותו למלוה ואין ידו משגת לפרוע. 

(Shulchan Aruch, Choshen Mishpat 97:2)

Have a great day,
Mordechai


Sunday, February 23, 2014

Why did G-d destroy the land in the Flood? Part 2

Hi,

"'Behold, I will destroy them with the land.'
Rav Huna and Rabbi Yirmiyah citing Rav Kahana bar Malchiya: Even the three handbreadths of earth that the plow affects were melted.
  • This may be compared to a prince who has a tutor; when he acts badly, his tutor is struck.
  • And to a prince who has a nursemaid; when he acts badly, his nursemaid is struck.
"So Gd declared: 'Behold, I will destroy them with the land,' I will destroy them, and I will destroy the land with them."

הנני משחיתם את הארץ
ר' הונא ורבי ירמיה בשם רב כהנא בר מלכיה: אפילו ג' טפחים שהמחרישה שולטת בארץ נימוחו.
  • משל לבן מלכים שהיה לו פדגוג, כל זמן שהיה סורח היה פדגוג שלו נרדה.
  • ולבן מלכים שהיה לו מניקה כל זמן שהוא סורח היתה מניקתו נרדת.
כך אמר הקדוש ברוך הוא: "הנני משחיתם את הארץ", הא אנא מחבל להון ומחבל לארעא עמהון. 

(Midrash, Bereishit Rabbah 31:7)

Have a great day,
Mordechai


Saturday, February 22, 2014

Why did G-d destroy the land in the Flood? Part 1

Hi,

"Rabbi Azaryah cited Rabbi Yehudah bar Simon: Everything corrupted its deeds in the generation of the Flood. The dog went to the wolf, the rooster went to the peacock, and thus Bereishit 6:12 says 'for all flesh had corrupted'. It does not say 'all of Man had corrupted', but 'for all flesh had corrupted.'


"Rabbi Luliani bar Tavrin cited Rabbi Yitzchak: Even the land strayed; they planted wheat and it produced an alternative zunin form of wheat. Our great zunin are from the generation of the flood."

רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון אמר הכל קלקלו מעשיהן בדור המבול, הכלב היה הולך אצל הזאב, והתרנגול היה מהלך אצל הטווס, הדא הוא דכתיב כי השחית כל בשר, השחית כל אדם אין כתיב אלא כי השחית כל בשר
ר' לוליאני בר טברין בשם רבי יצחק אמר אף הארץ זינתה, היו זרעין לה חטין והיא מפקא זונין, אילין זונייא רבה, מן דרא דמבולא אינון. 

(Midrash, Bereishit Rabbah 28:8)

Have a great day,
Mordechai

Thursday, February 20, 2014

Who owns a human life?

Hi,

[The following passage is meant to explain why self-incriminating testimony in a beit din (Jewish court) is accepted in financial matters, but not in matters which could lead to physical punishment by the beit din.]

"One might give some explanation thus: A person's life is not his property; it is the property of Gd, as Yechezkel 18:4 says, 'The souls are Mine.' Therefore, one's admission regarding something that is not his cannot be effective. [This is even true if the admission would lead not to death but only to lashes, for] lashes are a partial death.

"However, one's property is his own, and so we say that a litigant's admission is [valid] like the testimony of 100 witnesses."

ואפשר לתת קצת טעם לפי שאין נפשו של אדם קניינו אלא קנין הקב"ה שנאמר "הנפשות לי הנה" (יחזקאל י"ח) הילכך לא תועיל הודאתו בדבר שאינו שלו, ומלקות פלגא דמיתה הוא. אבל ממונו הוא שלו ומש"ה אמרינן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי. 
(Radbaz to Mishneh Torah, Hilchot Sanhedrin 18:6)

Have a great day,
Mordechai

Wednesday, February 19, 2014

Suicide by beit din

Hi,

"We are biblically instructed that a court may neither execute nor lash a person on the basis of his own admission, without the word of two witnesses... for perhaps the person is not sane in this matter. He may be of those who struggle, with bitter spirit, who wait to die, who stab swords into their bellies and throw themselves from rooves. Perhaps this person will come and say he did something which he did not do, so that he will be killed. In general: This policy is a decree of the King."

גזירת הכתוב היא שאין ממיתין בית דין ולא מלקין את האדם בהודאת פיו אלא על פי שנים עדים... שמא נטרפה דעתו בדבר זה, שמא מן העמלין מרי נפש הוא המחכים למות שתוקעין החרבות בבטנם ומשליכין עצמן מעל הגגות שמא כך זה יבא ויאמר דבר שלא עשה כדי שיהרג וכללו של דבר גזירת מלך היא. 

(Rambam, Mishneh Torah Hilchot Sanhedrin 18:6)

Have a good day,
Mordechai

Tuesday, February 18, 2014

Don't forget Sinai!

Hi,

"Before the Torah mentions the commandments stated [at Sinai], it prohibits us from forgetting anything of that gathering, from removing it from our hearts forever. It commands us to inform our children, generation to generation, of all that we saw and heard there.


"The benefit of this mitzvah is very great. Were the words of Torah to come to us from Moshe's mouth alone, then even though his prophecy was verified via signs and wonders, still, if a prophet or dreamer would arise and instruct us the opposite of the Torah, providing signs and wonders, doubt would enter people's hearts. However, when Torah reaches our ears from the mouth of Gd, and our eyes see without intermediary, we can counter any who would disagree or challenge, and give him the lie."

והנה קודם שיזכיר הדברות שנאמרו שם, הזהיר במצות לא תעשה שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא נסירהו מלבנו לעולם, וצוה במצות עשה שנודיע בו לכל זרענו מדור לדור כל מה שהיה שם בראיה ובשמיעה.
והתועלת במצוה הזאת גדולה מאד, שאם היו דברי התורה באים אלינו מפי משה בלבד, אף על פי שנבואתו נתאמתה באותות ובמופתים אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום ויצונו בהפך מן התורה ונתן אלינו אות או מופת יכנס ספק בלב האנשים. אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאזנינו ועינינו הרואות אין שם אמצעי, נכחיש כל חולק וכל מספק, ונשקר אותו. 

(Ramban to Devarim 4:9)

Have a great day,
Mordechai

Monday, February 17, 2014

Why do we trust prophets?

Hi,

"Those to whom Moshe is sent are witnesses to the truth of his prophecy, and he need not perform any other sign for them; they and he are witnesses, like two witnesses who see an event together. Each of them is a witness that the other's statement is true, and neither needs to prove it to the other. So, too, for Moshe Rabbeinu, all Israel were witnesses for him after the Gathering at Mount Sinai, and he did not need to provide a sign for them…


"We would not believe any prophet who would arise after Moshe Rabbeinu due to a sign alone, such that we would say, 'If he performs a sign when we will listen to all he will say.' Rather, we would believe because of the command Moshe issued in the Torah (Devarim 13 and 18), 'If he provides a sign, listen to him.' Just as Moshe instructed us to settle matters with two witnesses even if we don't know whether they are lying or telling the truth, so we are commanded to listen to such a prophet, even if we don't know whether the sign is genuine or comes via other means."

נמצאו אלו ששולח [משה] להן הם העדים על נבואתו שהיא אמת ואינו צריך לעשות להן אות אחר, שהם והוא עדים בדבר כשני עדים שראו דבר אחד ביחד שכל אחד מהן עד לחבירו שהוא אומר אמת, ואין אחד מהן צריך להביא ראיה לחבירו. כך משה רבינו כל ישראל עדים לו אחר מעמד הר סיני ואינו צריך לעשות להם אות...
כל נביא שיעמוד אחר משה רבינו אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו כדי שנאמר "אם יעשה אות נשמע לו לכל מה שיאמר." אלא מפני המצוה שצוה משה בתורה ואמר "אם נתן אות אליו תשמעון", כמו שצונו לחתוך הדבר על פי שנים עדים ואף על פי שאין אנו יודעין אם העידו אמת אם שקר, כך מצוה לשמוע מזה הנביא אף על פי שאין אנו יודעים אם האות אמת או בכישוף ולט. 

(Rambam, Mishneh Torah, Laws of the Foundations of Torah 8:2)

Have a great day,
Mordechai

Sunday, February 16, 2014

Why do we trust Moshe?

Hi,

"The Jews’ trust for Moshe was not a result of the miraculous signs he performed. Belief in signs is defective at heart; signs could be performed via other agencies. Rather, all of the signs Moshe performed in the wilderness were performed for a particular need, not to prove the veracity of his prophecy. He needed to drown the Egyptians, and so he split the sea and sank them within. We needed food, and so he brought down the manna…

"When did they believe in Moshe? At Mount Sinai, when our eyes saw and there was no trick, and when our ears heard him and no other, and there was fire and there were sounds and flames, and Moshe went into the smoke, and the voice spoke to Moshe and we heard it directly saying, 'Moshe, Moshe! Go tell them such-and-such!'…


"And how do we know that only the gathering at Mount Sinai proved that his prophecy was true, without defect? Shemot 19:9 says, 'Behold, I will come to you in thick cloud, so that the nation will hear when I speak with you, and they will also believe in you forever.' We see that prior to this time they did not believe him with an eternal trust, but only a trust which would later give way to doubt."

משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם, לא להביא ראיה על הנבואה. היה צריך להשקיע את המצריים קרע את הים והצלילן בתוכו, צרכנו למזון הוריד לנו את המן...
ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים "משה משה! לך אמור להן כך וכך!"...
ומנין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי? שנאמר "הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם", מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. 

(Rambam, Mishneh Torah, Laws of the Foundations of Torah 8:1)

Have a great day,
Mordechai

Saturday, February 15, 2014

A proper leader

Hi,

The Jews' charge to Yehoshua in the end of the first chapter:

"With all of the Divine assistance and all of the nation's loyalty and conquest, a third support will be required, and this will be from you: to be strong and courageous like a proper leader. Should someone transgress your word, you must punish him immediately; as Kiddushin 32b says, 'If a king forgives his honour, his honour is not forgiven,' for the honour of the throne and the sake of the nation."

אבל עם כל העזר האלקי ועם כל שמיעת העם וכבישותם יצטרך עוד עזר שלישי והוא ממך, שתהיה חזק ואמיץ כמנהיג הגון, ואם אדם יעבור פיך שתענישנו מיד, כי (כמו שאמרו רז״ל, קדושין פ״א לב:) מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, לכבוד המלכות וצורך העם.
(Abarbanel to Yehoshua, pg. 19)

Have a great day,
Mordechai

Thursday, February 13, 2014

Torah Study: The Daily Minimum

Hi,

"Rabbi Ami said: From Rabbi Yosi's words we learn that even if one learns only one unit in the morning and one unit in the evening, he has fulfilled, 'This book of the Torah shall never leave your mouth.'

"Rabbi Yochanan cited Rabbi Shimon bar Yochai: Even if one reads only Shema in the morning and evening, he has fulfilled 'shall not leave,' but one may not say this before unlearned people. Rava said: It is a mitzvah to say it before unlearned people [to inspire them]!"

א"ר אמי: מדבריו של ר' יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, קיים מצות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי: אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית - קיים לא ימוש, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. ורבא אמר: מצוה לאומרו בפני עמי הארץ. 

(Talmud, Menachot 99b)

Have a great day,
Mordechai

Wednesday, February 12, 2014

Study the stories, too

Hi,

Explaining the twice-stated Divine instruction to Yehoshua to study the Torah:

"First Gd instructed Yehoshua to guard the Torah and practice its mitzvot, explaining truly, 'so that you will have insight wherever you go,' meaning that the mitzvot of the Torah would give him favour and good insight and great knowledge to act appropriately and to avoid sin and transgression, 'so that you will have insight wherever you go.'


"Then He instructed him not only to examine the mitzvot of the Torah, but also to continually study, in depth, the stories recorded in Torah, for in them is splendid wisdom and righteous deeds from which to learn. For this he said, 'This book of the Torah shall never leave you, and you shall read it day and night.'"

צוהו ראשונה על שמירת התורה ועשיית מצותה, ונתן הסבה בזה באמת "למען תשכיל בכל אשר תלך," ר"ל שמצות התורה יתנו לו חן ושכל טוב וידיעה רבה להתנהג בדברים כפי הראוי ולהמנע מהחטא והאסור, וזהו אמרו "למען תשכיל בכל אשר תלך." אחרי זה צוהו שלא לבד ישים עיונו בחלק המצות התוריות, אבל גם בספורים שנכתבו בתורה יתמיד ויפליג העיון בהם, כי בהם מהחכמה המפוארת ומיושר הפעולות להתלמד מהם, ועל זה אמר "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה."

(Don Isaac Abarbanel to Yehoshua, pg. 17)

Have a great day,
Mordechai

Tuesday, February 11, 2014

A benefit of international strife

Hi,

"Doubtless, the few righteous people of those generations benefited from the division of the nations and empires. When a nation in one empire oppressed them, they wandered to another land where they could worship Gd as they wished, as happens for us in our exile today. When forced assimilation was renewed in the Land of Ishmael, their refugees fled to another land, and from there to Yishmael. This provides some life in the time of our troubles and enslavement."


אין ספק כי אותם הצדיקים אשר היו יחידים בדורות ההם היה להם חילוק האומות והממשלות לטוב ולתועלת, כי כאשר תצר להם האומה באיזה מלכות, ישוטטו אל ארץ אחרת שיוכלו שם לעבוד השם יתברך כרצונם, כאשר קורה לנו בגלותנו היום, כי כאשר נתחדש שמד בארץ ישמעאל ינוסו פליטיהם אל ארץ אחרת, ומשם לישמעאל, וזה אצלנו מחיה מעט בעת צרותינו ועבדותנו 

(Rabbeinu Nisim, Derashot haRan 1)

Have a great day,
Mordechai

Monday, February 10, 2014

Yaakov and the Angel: A hint to the future

Hi,

"The entire event hinted to the generations of his descendants. There would be a generation among Yaakov's seed over whom Esav would triumph to the point of crushing their seed. There was such a generation in the days of the sages of the mishnah, like that of Rabbi Yehudah ben Bava and his peers… and there would be other generations when they would act thus to us, and even worse. We have suffered all of it, and it has passed over us, as is hinted in, 'And Yaakov emerged, complete.'"


המאורע כלו רמז לדורותיו שיהיה דור בזרעו של יעקב יתגבר עשו עליהם עד שיהיה קרוב לקעקע ביצתן, והיה זה דור אחד בימי חכמי המשנה כדור של רבי יהודה בן בבא וחביריו... ויש דורות אחרים שעשו עמנו כזה ויותר רע מזה, והכל סבלנו ועבר עלינו, כמו שרמז ויבא יעקב שלם:

(Ramban to Bereishit 32:26)

Have a great day,
Mordechai

Sunday, February 9, 2014

Betzalel's Destiny

Hi,

"Moshe said: To whom shall I instruct? Gd said, 'I will show you.' 

"What did Gd do? He brought the book of Adam [see Bereishit 5:1 and Bereishit Rabbah 24:2] and showed Moshe all of the generations which would arise from the beginning until the Resurrection of the Dead, each generation and its kings, each generation and its leaders, each generation and its prophets. He told Moshe: I established each from that initial moment, and I established Betzalel, too, from that moment. This is the meaning of, 'See, I have called the name of Betzalel.'"


אמר משה למי אומר אמר לו אני מראה לך, ומה עשה הקב"ה הביא לו ספרו של אדם הראשון והראה לו כל הדורות שהן עתידין לעמוד מבראשית עד תחיית המתים, דור ודור ומלכיו, דור ודור ומנהיגיו, דור ודור ונביאיו, אמר לו כל אחד ואחד התקנתיו מאותה שעה, וכן בצלאל מאותה שעה התקנתיו, הוי ראה קראתי בשם בצלאל. 

(Midrash, Shemot Rabbah 40:2)

Have a great day,
Mordechai

Saturday, February 8, 2014

Three grave sins

Hi,


"Rabbi Avahu said: The [Heavenly] curtains do not hide three sins [from Divine sight]: Oppression, theft, and idolatry."

אמר רבי אבהו: שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם: אונאה, וגזל, ועבודה זרה... 

(Talmud, Bava Metzia 59a)

Have a great day,
Mordechai

Thursday, February 6, 2014

Yaakov and the Angel: A unique approach

Hi,

"Following an intellectual approach: 'And an ish battled him' – This is Gavriel, and he is the Active Intellect, per the philosophers, and he is the tenth level of the malachim who are called Ish

"Yaakov wished to know whether he could have an intellectual soul, on the level of the Active Intellect which is free of all material, while still attached to the material world. The ish informed him that this would not be possible until the morning rose, meaning, until he would leave the darkness of the body, for the pure light, identified as 'morning'."

(Rabbeinu Bechayye to Bereishit 32:30)

Have a great day,
Mordechai

Wednesday, February 5, 2014

Divine regret

Hi,

"A heretic asked Rabbi Yehoshua ben Karchah: Do you not say that Gd sees the future? He replied: Yes.

"The heretic asked: But Bereishit 6:6 says, "And He was sad in His heart!" He replied: Have you ever had a son?

"The heretic said: Yes. He asked: And what did you do?

"The heretic said: I was glad, and I made everyone glad! He said: But did you not know he would ultimately die?


"The heretic said: At a time of joy there is joy, at a time of mourning there is mourning. He said: So, too, for Gd…"

אפיקורס אחד שאל את רבי יהושע בן קרחה אמר לו אין אתם אומרים שהקב"ה רואה את הנולד, אמר לו הן, והא כתיב ויתעצב אל לבו, אמר לו נולד לך בן זכר מימיך אמר לו הן, אמר לו מה עשית אמר לו שמחתי ושמחתי את הכל, אמר לו ולא היית יודע שסופו למות, א"ל בשעת חדוותא חדוותא בשעת אבלה אבלה, א"ל כך מעשה לפני הקדוש ברוך הוא 

(Midrash, Bereishit Rabbah 27:4)

Have a great day,
Mordechai

Tuesday, February 4, 2014

Reasons for mitzvot, Part 2

Hi,

"Rav said: The mitzvot were given only to refine Gd's creations. Does Gd care whether one slaughters from the front or back of the animal's neck? The mitzvot were given only to refine Gd's creations."

רב אמר לא נתנו המצות אלא לצרף בהן את הבריות, וכי מה איכפת ליה להקב"ה למי ששוחט מן הצואר, או מי ששוחט מן העורף, הוי לא נתנו המצות אלא לצרף בהם את הבריות 

(Midrash, Bereishit Rabbah 44:1)

Have a great day,
Mordechai

Monday, February 3, 2014

Reasons for mitzvot

Hi,

"It would be appropriate to examine the sacred Torah's laws and know their end, to the extent of one's ability. If one should not find a reason or benefit, it should not be light in his eyes, and he should not be hasty to ascend upon Gd, lest Gd strike him. His thoughts on it should not be like his thoughts on mundane matters.

"Come, see how strict the Torah was regarding trespass on sacred property! Sticks, stones, dust and ash become holy when the Name of the Master of the Universe is bestowed upon them, and one who treats them in a mundane manner commits trespass against Gd! Even accidental trespass requires atonement! How much more so regarding the command Gd engraved for us; one may not kick at it because he does not understand it, and one may not heap up against Gd words that are not so, and one may not think of it as he thinks of mundane things.


"Vayikra 19:37 states, "You shall guard all of My statutes and laws, and practice them." The sages said this means to command guarding and practicing for both statutes and laws. Practice is known; this is practice of the statutes. Guarding is to be careful with the statutes and not imagine that they are lower than the laws. "Laws" are mitzvot with known reasons and known, this-worldly benefits for their practice, like the prohibitions against theft and bloodshed, and the command to honour one's parents. "Statutes" are mitzvot without known reasons. The sages have said, "I have engraved statutes for you, and you are not permitted to doubt them." A person's spirit troubles him regarding them, and the world's nations challenge them, like the prohibitions against pork and milk and meat, and the eglah arufah and the red heifer and the scapegoat…"

ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחו, ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל ד' פן יפרוץ בו, ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול.
בוא וראה כמה החמירה תורה במעילה, ומה אם עצים ואבנים ועפר ואפר כיון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים בלבד נתקדשו וכל הנוהג בהן מנהג חול מעל בד' ואפילו היה שוגג צריך כפרה, קל וחומר למצוה שחקק לנו הקב"ה שלא יבעט האדם בהן מפני שלא ידע טעמן, ולא יחפה דברים אשר לא כן על ד' ולא יחשוב בהן מחשבתו כדברי החול
הרי נאמר בתורה "ושמרתם את כל חקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם," אמרו חכמים ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים, והעשייה ידועה והיא שיעשה החוקים, והשמירה שיזהר בהן ולא ידמה שהן פחותין מן המשפטים, והמשפטים הן המצות שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה כגון איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אב ואם, והחוקים הן המצות שאין טעמן ידוע, אמרו חכמים חוקים חקתי לך ואין לך רשות להרהר בהן, ויצרו של אדם נוקפו בהן ואומות העולם משיבין עליהן כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדומה ושעיר המשתלח... 

(Rambam, Mishneh Torah, Hilchot Meilah 8:8)

Have a great day,
Mordechai

Sunday, February 2, 2014

Causing others to stumble

Hi,

"Rabbi Natan said: How do we know that one may not extend a cup of wine to a nazir, or flesh taken from a live animal to a non-Jew [as these people are forbidden from eating such items]? 'Do not put a stumbling block before the blind.'"

אמר רבי נתן: מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר, ואבר מן החי לבני נח? ת"ל: ולפני עור לא תתן מכשול 

(Talmud, Avodah Zarah 6b)

Have a great day,
Mordechai

Saturday, February 1, 2014

Do not stand by

Hi,

"How do we know that one who sees another drowning in a river or being dragged by a beast or being beset by bandits must act to save him? The Torah says: 'You shall not stand by the blood of your peer.'"

מניין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו תלמוד לומר לא תעמד על דם רעך 
(Talmud, Sanhedrin 73a)

Have a great day,
Mordechai