Saturday, November 30, 2013

The Story of Chanukah, Part 5

Hi,

(continued...)

"The miracle was only for seven days, since the first day had sufficient oil for lighting. However, since only one-eighth of the oil burned, the miracle was also on the first day.

"Some have written that [we celebrate for eight days] because the Greeks prevented the Jews from fulfilling circumcision, which is done after eight days.

"And some have written that [we celebrate for eight days] because on the first day they dedicated the Beit haMikdash for the service that wicked Antiochus had halted."

ואף על גב שהנס לא היה רק לשבעה ימים דעל יום אחד היה בו להדליק אמנם כיון שלא נדלק ממנו רק חלק שמינית ממילא דהנס היה גם ביום ראשון [ב"י] ויש שכתב לפי שביטלו מהם מצות מילה שהיא לשמנה ימים [שלטי הגבורים בהגמ"ר שם] ויש שכתב לפי שאז חינכו הבית מעבודה שביטל אנטיוכס הרשע [שם]: 


(Rabbi Yechiel Michel Epstein, Aruch haShulchan Orach Chaim 670:4)

חג אורים שמח,
Mordechai

Thursday, November 28, 2013

The story of Chanukah, Part 4

Hi,

"The meaning is this: When they purified the Sanctuary and all of them were impure from contact with death due to the war, they could not be purified until they would conduct the seven-day ritual of purification, and then take a day to produce pure oil. Further, pure oil was at a distance of four days' travel, so that the trip back and forth would require eight days. They did not have [pure] oil to light in the menorah.

"They were able to bring the daily offerings, because communal offerings override impurity. They could have lit the menorah under this rule, for lighting the menorah also overrides impurity… But they needed to obtain pure oil, for only impurity from death is overridden for communal offerings. Other types of impurity are not overridden, as we learn in Pesachim 67a, and the oil was contaminated with other types of impurity, and the store of cut olives was contaminated so that they needed attached olives. This would require eight days.

"They found this jug, sealed with the kohen gadol's seal and placed in the depths such that it had not been shifted and thereby contaminated – and [being in the depths was also important because] had they seen it, they would have taken it, thinking it contained gems. Gd performed a miracle for them; even though it would only have sufficed for one day, they lit from it for eight days, until they produced pure oil. Therefore, they established eight days of praise and thanks."

ביאור הדברים שכשטיהרו את המקדש והיו כולם טמאי מתים מהמלחמה וטמא מת לא יכול לטהר רק אחר ז' ימים בהזאת שלישי ושביעי ויום אחד להכנת שמן טהור [ב"י] ועוד שהיה שמן טהור בריחוק ד' ימים ועד שילכו ויבואו יעברו ח' ימים [ר"ן שם] ולא היה להם מה להדליק בהמנורה

וכל הקרבנות של התמידים הקריבו דקרבן ציבור דוחה את הטומאה ולכן גם היו יכולין להדליק את הנרות שבמנורה מטעם זה דגם הדלקת המנורה דוחה את הטומאה כדתניא בת"כ פרשה אמור [ספי"ג] יערוך את הנרות לפני ד' תמיד תמיד אף בשבת תמיד אף בטומאה ורק דשמן היה מוכרח להיות טהור דלא הותרה טומאה בציבור רק טומאת מת ולא שארי טומאות כמבואר בפסחים [ס"ז.] והשמנים נטמאו מטומאות אחרות ממגען וממשאן וכל הזיתים נטמאו עד שישיגו ממחוברים שאין מקבלין טומאה ויעברו הח' ימים


ולכן כשמצאו זה הפך החתום בחותמו של כהן גדול והיה מונח בעומק באופן שגם לא הסיטו אותו דאל"כ היו מטמאין בהיסט [תוס' שבת שם כ"א ד"ה שהיה] ועוד דאלו היו רואים אותם בוודאי היו נוטלין אותו שהיו מדמין שיש שם אבנים טובות [ר"ן שם] והקב"ה עשה להם נס שאע"פ שלא היה רק ליום אחד הדליקו ממנו ח' ימים עד שעשו שמן טהור ולכן קבעו ח' ימים להלל והודאה [עב"ח ולפמ"ש א"ש בפשיטות]: 

(Rabbi Yechiel Michel Epstein, Aruch haShulchan, Orach Chaim 670:3)

חג אורים שמח,
Mordechai

Wednesday, November 27, 2013

The story of Chanukah, Part 3

Hi,

(continued from Part 2)

"And the completion of the miracle was on the 25th of Kislev. And they provided another miracle from heaven, via the lamp of mitzvah, Torah which is light, as the Talmud (Shabbat 21b) says, 'What is Chanukah? The sages taught: On the 25th of Kislev, the days of Chanukah are eight, on which not to eulogize or fast. For when the forces of Antiochus entered the Sanctuary, they contaminated all of the oil in the Sanctuary. And when the House of the Hasmoneas became stronger and triumphed, they examined and found only one jug of oil marked with the seal of the high priest, and it contained only enough for one day. A miracle occurred, and they lit for eight days from that oil. In the following year, they established them and made them a holiday, for praise and thanks.'"

וגמר הנס היה בכ"ה בכסלו ועוד נס אחר הראו להם מן השמים ע"י נר מצוה ותורה אור כדגרסינן בשבת [כ"א:] מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון שכשנכנסו אנשי אנטיוכס להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברו בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמנה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום יום טוב בהלל והודאה: 

(Rabbi Yechiel Michel Epstein, Aruch haShulchan Orach Chaim 670:2)

Have a great day,
Mordechai

Tuesday, November 26, 2013

The story of Chanukah, Part 2

Hi,

(...continued)

"The victory was not through a natural path, for the Hasmoneans, with the pious people, were very few, and Antiochus attacked them with a great nation, with many elephants, with chariots and charioteers. But Gd, who desires His nation Israel, gave the mighty into the hand of the weak, the many into the hand of the few, the impure into the hand of the pure, the wicked into the hand of the righteous. The wicked who joined Antiochus were killed as well, given into the hand of those who were involved in Torah.


"The Name of Heaven was then elevated and sanctified in the world, and the light of Torah appeared in its purity, and the name of Israel was elevated among the nations."

והנצחון היה שלא בדרך הטבע כי החשמונאים עם חבורת החסידים היו מעטים מאד ואנטיוכוס בא עליהם בעם רב ובפילים הרבה וברכב ופרשים אך ד' החפץ בעמו ישראל מסר גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים והזדים מישראל שנסתפחו לאנטיוכוס ג"כ נהרגו ונמסרו ביד עוסקי התורה ואז נתגדל ונתקדש שם שמים בעולם ואור התורה הופיע בעצם טהרתה ושם ישראל נתגדל בעמים


(Rabbi Yechiel Michel Epstein, Aruch haShulchan Orach Chaim 670:1)

Have a great day,
Mordechai

Monday, November 25, 2013

The story of Chanukah, Part 1

Hi,

"During the Second Temple, the wicked line of monarchs named Antiochus issued decrees against Israel and halted their holy religion, not allowing them to involve themselves in Torah and mitzvot, and they sent their hand into the wealth of the Jews, and they took their daughters, and they entered the Temple and broke through barriers and contaminated pure items and pained Israel and oppressed them greatly. This went on until HaShem, Gd of their ancestors, had mercy upon them and saved them from the hands of the Greeks, and rescued them via the holy and pure sons of the Hasmoneans, the High Priests, Matityahu and his sons, who battled Antiochus and triumphed."

בבית שני כשמלכו אנטיוכוסים הרשעים גזרו גזירות על ישראל ובטלו דתם הקדושה ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו למקדש ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות והצירו לישראל ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם ד' אלקי אבותיהם והושיעם מידם והצילם ע"י בני חשמונאים הקדושים והטהורים הכהנים הגדולים מתתיהו ובניו שנלחמו עם אנטיוכוס ויכלו לו 

(Rabbi Yechiel Michel Epstein, Aruch haShulchan Orach Chaim 670:1)

To be continued...

Have a great day,
Mordechai

Saturday, November 23, 2013

Stealing for the sake of learning Torah?

Hi,

"Question: A student stole books of explanations of Torah; when the owner demanded it back, he swore not to return them before copying them, saying that some have ruled permissively regarding such theft.


"Answer: Such a ruling sins and causes sin, and one who does this violates three prohibitions… And the mitzvah he intended to perform is unsuccessful, for the sages have said that a stolen lulav is invalid…"

א' מן החברים גנב ספרי פירושים לחברו וכשתבעו ממנו נשבע ש"ח שלא יחזירם לו עד שיעתיק אותם ויש שהורו שמותר לגונבם... הו"ל בהוראתו חוטא ומחטיא והגונב יש עליו ג' לאוין... ואף אותה המצוה שנתכוין לה לא עלתה בידו שאמרו לולב הגזול והיבש פסול...

(Responsa of Rabbi Shlomo ibn Aderet [Rashba] 6:286)

Have a great day,
Mordechai

Thursday, November 21, 2013

Helping someone cheat in court to gain his rightful property

Hi,

"Even where one knows that a party has been cheated, and that the opposing litigant is lying, one may in no way teach him claims that will assist him."

ואפילו ידע שהוא עשוק, ושבעל דינו טוען עליו בשקר לפי הכרע הסברה, אין מותר לו ללמדו טענה שתצילהו בשום פנים 

(Rambam, Commentary to Mishnah Avot 1:8)

Have a great day,
Mordechai

Wednesday, November 20, 2013

Distance yourself from falsehood

Hi,

"How do we know that if someone owes three people a maneh, they should not arrange for one of them to be the plaintiff and the other two to serve as witnesses, to draw from him a maneh for them to split? It is written, 'Distance yourself from falsehood.'"

מנין לשלשה שנושין מנה באחד, שלא יהא אחד בעל דין ושנים עדים כדי שיוציאו מנה ויחלוקו? ת"ל: מדבר שקר תרחק. 

(Talmud, Shevuot 31a)

Have a great day,
Mordechai

Tuesday, November 19, 2013

The Happy Loser

Hi,

"Someone said, 'One who leaves the court bereft of his cloak should sing as he walks.' 

"Shemuel said to Rav Yehudah: This is Shemot 18:23: 'Also, this entire nation [winners and losers] will come to its place in peace.'"

ההוא דהוה קאמר ואזיל: דאזיל מבי דינא שקל גלימא - ליזמר זמר, וליזיל באורחא. אמר ליה שמואל לרב יהודה: קרא כתיב וגם כל העם הזה על מקמו יבא בשלום. 

(Talmud, Sanhedrin 7a)

Have a great day,
Mordechai

Monday, November 18, 2013

Implying a falsehood

Hi,

"One may not listen to someone who says, 'Come stand beside my single witness, without testifying, so that my debtor will be afraid, thinking I have two witnesses, and will admit the [genuine] debt.'"

ואפילו אמר לו: בא ועמוד עם עד אחד שיש לי ולא תעיד, רק שיפחד בעל חובי ויסבור שיש לי שני עדים ויודה לי, לא ישמע לו (טור). 

(Rabbi Moshe Isserles, Shulchan Aruch Choshen Mishpat 28:1)

Have a great day,
Mordechai

Sunday, November 17, 2013

Be honest!

Hi,

"One who interacts with a Jew or a non-Jewish idolator, measuring or weighing dishonestly, violates a prohibition and is obligated to refund the money. Similarly, one may not trick a non-Jew in accounting; one must be precise..."

אחד הנושא ונותן עם ישראל או עם הגוי עובד עבודה זרה אם מדד או שקל בחסר עובר בלא תעשה וחייב להחזיר, וכן אסור להטעות את הגוי בחשבון אלא ידקדק עמו... 

(Rambam, Mishneh Torah, Laws of Theft 7:8)

Have a great day,
Mordechai

Saturday, November 16, 2013

The philanthropy of Nakdimon ben Gurion

Hi,

"Was Nakdimon ben Gurion not philanthropic? We have learned, "They said regarding Nakdimon ben Gurion that when he left his home for the study hall, they spread silks beneath him, and then paupers would come and fold them up [and take them]!" 

"If you want, one could suggest that he did it for his own honour. 

"Alternatively, he didn't do as much as was expected from him. As people say: According to the camel, the burden."


ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה? והתניא: אמרו עליו על נקדימון בן גוריון, כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, כלי מילת היו מציעין תחתיו, ובאין עניים ומקפלין אותן מאחריו! איבעית אימא: לכבודו הוא דעבד. ואיבעית אימא: כדבעי ליה למיעבד לא עבד, כדאמרי אינשי: לפום גמלא שיחנא. 

(Talmud, Ketuvot 66b-67a)

Have a great day,
Mordechai

Thursday, November 14, 2013

Noach's limp

Hi,

"Rabbi Levi said: For all twelve months that Noach was in the boat, he did not sleep, neither him nor his children, for they needed to feed the beasts… Rabbi Yochanan said, citing Rabbi Eliezer, son of Rabbi Yosi haGlili: Once Noach delayed feeding the lion, and the lion bit him, and he left the boat limping, as Bereishit 7:23 says…"

 אמר ר' לוי כל שנים עשר חודש שהיה נח בתבה, לא טעם טעם שינה, לא הוא ולא בניו, שהיו זקוקין לזון את הבהמה והחיה... ר' יוחנן אמר בשם ר' אלעזר ב"ר יוסי הגלילי, פעם אחת שהה נח לזון את הארי והכישו הארי ויצא צולע, שנא' [וישאר] אך נח (בראשית ז כג). 
(Midrash Tanchuma Noach 14)

Have a great day,
Mordechai

Wednesday, November 13, 2013

Inherit the Wind

Hi,

One who causes trouble in his house will inherit the wind, and the fool is a servant for the wise of heart.

עוֹכֵר בֵּיתוֹ יִנְחַל־רוּחַ וְעֶבֶד אֱוִיל לַחֲכַם־לֵב:

(Mishlei [Proverbs] 11:29)

Have a great day,
Mordechai

Tuesday, November 12, 2013

Refraining from melachah on Shabbat

Hi,

The word melachah, as used in the context of Shabbat, refers to the tasks performed in the mishkan (Shabbat 49b; Bava Kama 2a). All of these tasks, and tasks which have similar purposes or methods, are prohibited on Shabbat, as an outgrowth of the Torah's instruction, “You shall perform no melachah.”

The sages have identified many benefits of refraining from performing melachah on Shabbat:

One reason, as brought by the Sefer haChinuch, is that we are meant to spend Shabbat thinking about Gd's creation of the universe.

On another level, Shabbat commemorates our freedom from slavery in Egypt. A slave cannot rest; we are given a day of rest to show that Gd made us into free people.

In yet another approach, Rav Shimshon Raphael Hirsch suggests that on Shabbat we cease creating in order to recognize that we are not unlimited masters of this world, to manipulate it as we choose.

Have a great day,
Mordechai

Monday, November 11, 2013

Noach and Nature

Hi,

"When Gd created Adam the First and empowered him over all, the cow listened to the plowman and the furrow listened to the plowman; when Adam sinned, they rebelled against him… Until Noach arose, water rose and flooded them in their graves…"


בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון השליטו על הכל, הפרה היתה נשמעת לחורש, והתלם נשמע לחורש, כיון שחטא אדם מרדו עליו... עד שלא עמד נח היו המים עולים ומציפים אותם בתוך קבריהם... 

(Midrash, Bereishit Rabbah 25:2)

Have a great day,
Mordechai

Sunday, November 10, 2013

The message of "Noach"

Hi,

5"These are the generations of Noach, Noach"
This is perplexing! It needed to state only, "These are the generations of Noach, Shem!" But rather:

 • Relief for him, relief for the world;
 • Relief for ancestors, relief for descendants;
 • Relief for the upper realms, relief for the lower realms;
 • Relief for this world, relief for the next world.
האלה תולדות נח נח
אתמהא, לא הוה צריך קרא למימר אלא "אלה תולדות נח שם"! אלא:

 • נייחא לו, נייחא לעולם,
 • נייחא לאבות, נייחא לבנים,
 • נייחא לעליונים, נייחא לתחתונים,
 • נייחא בעוה"ז, נייחא לעולם הבא. 
(Midrash, Bereishit Rabbah 30:5)

Have a great day,
Mordechai

Saturday, November 9, 2013

A doubled name

Hi,

4"These are the generations of Noach, Noach"
Rabbi Abba bar Kahana said: Whenever a person's name is doubled, he has a portion in this world and the next.

 • They challenged him: Bereishit 11:27 says "Terach, Terach," so does that mean he has a portion in this world and the next?!
  • He replied: This does not break the idea.
  • As R' Yudan cited R' Abba bar Kahana:
   • Bereishit 15:15 says, "You [Avraham] will come to your ancestors in peace." He informed Avraham that his father would have a portion in the next world.
   • Bereishit 15:15 says, "You will be buried at a good age." He informed Avraham that Yishmael would repent.
דאלה תולדות נח נח
א"ר אבא בר כהנא כל מי שנכפל שמו יש לו בעולם הזה ויש לו בעולם הבא.
 • אתיבון ליה: והכתיב 'תרח' 'תרח', א"כ יש לו חלק בעולם הזה ולעולם הבא?
  • א"ל אף היא לא תברא
  • דא"ר יודן בשם רבי אבא בר כהנא
   • (בראשית טו) ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, בשרו שיש לאביו חלק בעוה"ב.
   • (שם) תקבר בשיבה טובה, בשרו שישמעאל עושה תשובה. 
(Midrash, Bereishit Rabbah 30:4)

Have a great day,
Mordechai

Thursday, November 7, 2013

Gratitude for the New

Hi,

"When one builds a new home or acquires new clothes, he says: Blessed are You, Gd, King of the Universe, who gave us life and kept us alive and brought us to this time."

(Talmud, Berachot 54a)

Have a great day,
Mordechai

Wednesday, November 6, 2013

The solemnity of prayer

Hi,

"One may not rise to pray other than with a solemn mind. Early pious people would wait an hour before praying, to focus their heart upon G-d."

(Mishnah Berachot 5:1)

Have a great day,
Mordechai

Tuesday, November 5, 2013

Planting a vineyard

Hi,

And Noach, man of the earth, began and planted a vineyard.
וַיָּחֶל נֹחַ אִישׁ הָאֲדָמָה וַיִּטַּע כָּרֶם:

(Bereishit 9:20)

He made himself mundane, for he should have involved himself in another kind of planting first. 
עשה עצמו חולין, שהיה לו לעסוק תחלה בנטיעה אחרת:


 (Rashi to Bereishit 9:20)

Have a great day,
Mordechai

Monday, November 4, 2013

A righteous person makes the world go around

Hi,

1"These are the generations of Noach; Noach was a righteous man, complete"
 • This is the meaning of Mishlei 10:25, "When the storm passes, and there is no wicked person, and the righteous person is an eternal foundation."
  • "When the storm passes, and there is no wicked person" – This refers to the generation of the flood.
  • "And the righteous person is an eternal foundation" – This refers to Noach.

 • Mishlei 12:7: "Overturn the wicked and they will not exist, and the house of the righteous will stand."
  • "Overturn the wicked and they will not exist" – This refers to the generation of the flood.
  • "And the house of the righteous will stand" – This refers to Noach.

 • Thus it says, "These are the generations [product] of Noach."

Alternatively: "These are the generations of Noach"
 • Mishlei 14:11: "The house of the wicked will be destroyed, and the tent of the righteous will flower."
  • "The house of the wicked will be destroyed" – This refers to the generation of the flood.
  • "And the tent of the righteous will flower" – This refers to Noach.

2Alternatively: "These are the generations of Noach"

 • Iyyov 24:18: "He is swift upon the face of the water, their portion is cursed in the land, he will not turn to the path of the vineyards."
  • "He is swift upon the face of the water" – It was decreed that they would be destroyed with water.
  • "Their portion is cursed in the land" – As if to say: "May the One who punished the generation of the flood." And why so much?
  • "He will not turn to the path of the vineyards" – They intended nothing other than to plant vineyards.
  • But Noach intended otherwise, only to bear fruit and multiply in the world, and to produce children, as it is written, "These are the generations [products] of Noach."
אאלה תולדות נח נח איש צדיק תמים
 • ההוא דכתיב (משלי י) כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם
  • כעבור סופה ואין רשע, זה דור המבול
  • וצדיק יסוד עולם, זה נח
 • (שם יב) הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד
  • הפוך רשעים ואינם זה דור המבול
  • ובית צדיקים יעמוד, זה נח
 • ההוא דכתיב אלה תולדות נח

ד"א אלה תולדות נח
 • כתיב (שם יד) בית רשעים ישמד, ואהל ישרים יפריח
  • בית רשעים ישמד, זה דור המבול
  • ואוהל ישרים יפריח, זה נח.

בד"א אלה תולדות נח

 • כתיב (איוב כד) קל הוא על פני המים תקולל חלקתם בארץ לא יפנה דרך כרמים
  • קל הוא על פני המים, גזרה שנגזרה עליהם שיאבדו במים
  • תקולל חלקתם בארץ, כלומר מי שפרע מדור המבול.
  • כל כך למה? לא יפנה דרך כרמים, שלא היתה כוונתן אלא למטעת כרמים
  • אבל נח לא היתה כוונתו אלא להפרות ולהרבות בעולם ולהעמיד בנים שנאמר אלה תולדות נח. 

(Midrash, Bereishit Rabbah 30:1-2)

Have a great day,
Mordechai

Sunday, November 3, 2013

Tischadesh! Or not?

Hi,

"The custom is to say, 'May you wear it out and get something new,' to a person who is wearing new clothes.

"Some have written not to do this for new shoes, or for clothes made of animal hide; he would have to kill another animal before he could have a new garment, and it is written, 'His mercy is on all of His creations.' This reason appears quite weak and illogical, but many people are careful not to say this statement for such items."

המנהג לומר למי שלובש בגד חדש: תבלה ותתחדש. ויש מי שכתב שאין לומר כן על מנעלים או בגדים הנעשים מעורות של בהמה דאם כן היו צריכים להמית בהמה אחרת תחלה שיחדש ממנה בגד אחר, וכתיב: ורחמיו על כל מעשיו (תהילים קמה, ט) (מהרי"ו בפסקיו) והנה הטעם חלוש מאד ואינו נראה, מ"מ רבים מקפידים על זה שלא לאמרו.

(Rama, Orach Chaim 223:6)

Have a great day,
Mordechai

Saturday, November 2, 2013

Producing the forms of idols

Hi,

The Torah's 27th mitzvah (in the Sefer haChinuch's count) prohibits a Jew from manufacturing or owning idols, and the Torah's 39th mitzvah forbids the creation of three-dimensional forms of human beings, whether for worship or for general enjoyment.

Animal forms may be sculpted, so long as they are only intended for enjoyment rather than worship.

In addition, our sages have understood the biblical text to prohibit creating forms of celestial bodies and angels, as well as human beings. The prohibition even includes creating forms mimicking the different parts of the Beit haMikdash.

There is some dispute regarding producing an idol which will not be worshipped. Rambam ruled that forming an idol is prohibited regardless of the idol's purpose; Ramban ruled that forming an idol is prohibited only if the intent is for worship. If an item has been worshipped by non-Jews in the past, but its own followers have rejected it, then that item does not retain the status of an idol.

Have a great day,
Mordechai